تعرفه های اینترنت وایرلس    

نام سرویس حداکثر سرعت مقدار ترافیک یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله
512 کیلوبیت حجمی 2.5 مگابیت 3 گیگابایت 16,000 تومان 48,000 تومان 85,000 تومان 151,000 تومان
1 مگابیت حجمی 6.5 مگابیت 9 گیگابایت 34,000 تومان 100,000 تومان 188,000 تومان 347,000 تومان
1 مگابیت حجمی 6.5 مگابیت 13 گیگابایت 47,000 تومان 138,000 تومان 258,000 تومان 482,000 تومان
2 مگابیت حجمی 9 مگابیت 10 گیگابایت 38,000 تومان 111,000 تومان 210,000 تومان 390,000 تومان
2 مگابیت حجمی 9 مگابیت 18 گیگابایت 61,000 تومان 178,000 تومان 341,000 تومان 641,000 تومان
5 مگابیت حجمی 11 مگابیت 12 گیگابایت 45,000 تومان 130,000 تومان 246,000 تومان 459,000 تومان
5 مگابیت حجمی 11 مگابیت 20 گیگابایت 68,000 تومان 197,000 تومان 377,000 تومان 710,000 تومان
7 مگابیت حجمی 15 مگابیت 16 گیگابایت 57,000 تومان 165,000 تومان 316,000 تومان 593,000 تومان
7 مگابیت حجمی 15 مگابیت 24 گیگابایت 80,000 تومان 232,000 تومان 446,000 تومان 842,000 تومان
10 مگابیت حجمی 20 مگابیت 35 گیگابایت 111,000 تومان 323,000 تومان 625,000 تومان 1,185,000 تومان
10 مگابیت حجمی 20 مگابیت 45 گیگابایت 137,000 تومان 398,000 تومان 772,000 تومان 1,467,000 تومان