تعرفه های اینترنت وایرلس    

میزان ترافیک هزینه میزان تخفیف اعمال شده قابلیت انتقال به دوره بعد
1 گیگابایت 3.000 تومان -- درصد یک دوره
2 گیگابایت 6.000 تومان -- درصد یک دوره
3 گیگابایت 9.000 تومان -- درصد یک دوره
5 گیگابایت 13.400 تومان 11 درصد یک دوره
10 گیگابایت 24.400 تومان 19 درصد یک دوره
20 گیگابایت 42.400 تومان 30 درصد یک دوره
30 گیگابایت 60.400 تومان 35 درصد یک دوره
50 گیگابایت 90.400 تومان 40 درصد یک دوره
100 گیگابایت 165.400 تومان 45 درصد یک دوره
200 گیگابایت 240.000 تومان 60 درصد یک دوره
400 گیگابایت 300.000 تومان 75 درصد یک دوره
1000 گیگابایت 450.000 تومان 85 درصد یک دوره